Music

Santana’s Milagro Lyrics

We can make it work
We can make it work
We can make it work
We can make it work

We heal the people with music
We free the people with music
We heal the people with music
We free the people with music

With music With music
With music With music

We can make it work
We can make it work