Mathematics

Given that sin (theta) = -0.9063, where O (leq) (theta) (leq) 270°, find (theta).

Given that sin (theta) = -0.9063, where O (leq) (theta) (leq) 270°, find (theta).

 • A.
  65o
 • B.
  115o
 • C.
  145o
 • D.
  245o
 • E.
  265o
Correct Answer: Option D
Explanation

Sin(theta) = -0.9063; (theta) = sin-1(0.9063)
(theta) = -64.99 = -65°
(theta) = 180° – (-65);
180 + 65 = 245°