Mathematics

Simplify: (frac{log sqrt{27}}{log sqrt{81}})

Simplify: (frac{log sqrt{27}}{log sqrt{81}})

 • A.
  1/6
 • B.
  3/8
 • C.
  1/2
 • D.
  3/4
 • E.
  6
Correct Answer: Option B
Explanation

(frac{log sqrt{27}}{log 81})

= (frac{log sqrt{3^3}}{log 3^4})

= (frac{log 3^{frac{3}{2}}}{log 3^4})

= (frac{frac{3}{2} log 3}{4 log 3})

= (frac{frac{3}{2}}{4})

= (frac{3}{8})