Mathematics

In ΔABC above, BC is produced to D, /AB/ = /AC/ and ∠BAC = 50o….

In ΔABC above, BC is produced to D, /AB/ = /AC/ and ∠BAC = 50o. Find ∠ACD
 • A.
  50o
 • B.
  60o
 • C.
  65o
 • D.
  100o
 • E.
  115o
Correct Answer: Option E
Explanation

ACB = ABC [Base angles of isoceles triangle]
ACB + ABC + 50o = 180o[sum of angles in a triangle]
ACB + ABC = 180o – 50o = 130o

ACB

130o/2

= 65o

ACD + ACB = 180o[sum of ∠s on a straight line]
ACD + 65o = 180o
ACD = 180o – 65o = 115o