Mathematics

M varies directly as n and inversely as the square of p. If M = 3,…

M varies directly as n and inversely as the square of p. If M = 3, when n = 2 and p = 1, find M in terms of n and p.

 • A.
  M = 2n/3p
 • B.
  M = 3n2/2p2
 • C.
  M = n2/2p
 • D.
  M = 3n/2p2
 • E.
  M = 2n/3p2
Correct Answer: Option D
Explanation

(M propto frac{n}{p^2})

(M = frac{kn}{p^2})

(3 = frac{k(2)}{1^2})

(3 = 2k implies k = frac{3}{2})

(M = frac{3n}{2p^2})